Sabtu, 11 April 2015

Al-Fiyah Ibnu Malik

Download Kitab Alfiyah Ibnu Malik

No

Bab

MP3

Tarjamah

1

Muqaddimah Pengarang.

Clik

Clik

2

Bab Kalam dan Susunannya.

Clik

Clik

3

Bab Mu'rab dan Mabni

Clik

Clik

4

Bab Nakirah dan Ma'rifat

Clik

Clik

5

Bab Isim Alam

Clik

Clik

6

Bab Isim Isyaroh

Clik

Clik

7

Bab Isim Maushul

Clik

Clik

8

Bab Ma'rifat dengan Alat Ta'rif

Clik

Clik

9

Bab Ibtada'

Clik

Clik

10

Bab Kana dan Saudara-saudaranya

Clik

Clik

11

Bab Maa, Laa, Laata, dan In yang beramal Laisa

Clik

Clik

12

Bab Af'aalul Muqorabah

Clik

Clik

13

Bab Inna dan Saudara-saudaranya

Clik

Clik

14

Bab Laa Nafi Jenis

Clik

Clik

15

Bab Zhonna dan Saudara-saudaranya

Clik

Clik

16

Bab A'lama dan Aroo

Clik

Clik

17

Bab Isim Fa'il

Clik

Clik

18

Bab Naibul Fa'il

Clik

Clik

19

Bab Istighol

Clik

Clik

20

Bab Fi'il Muta'adi dan Fi'il Lazim

Clik

Clik

21

Bab Tanaazu' Dalam Amal

Clik

Clik

22

Bab Maf'ul Muthlaq

Clik

Clik

23

Bab Maf'ul Lah

Clik

Clik

24

Bab Maf'ul Fih-Zhorof

Clik

Clik

25

Bab Maf'ul Ma'ah

Clik

Clik

26

Bab Istitsna.

Clik

Clik

27

Bab Haal.

Clik

Clik

28

Bab Tamyiz.

Clik

Clik

29

Bab Huruf Jarr.

Clik

Clik

30

Bab Idhofah.

Clik

Clik

31

Bab Mudhof kepada Ya' Mutakallim.

Clik

Clik

32

Bab Amal Mashdar.

Clik

Clik

33

Bab Amal Isim Fa'il.

Clik

Clik

34

Bab Bina' Mashdar.

Clik

Clik

35

Bab Bina' Isim Fa'il, Bina' Isim Maf'ul dan Bina' Shifat Musyabbah.

Clik

Clik

36

Bab Shifat yang menyerupai Isim Fa'il.

Clik

Clik

37

Bab Ta'ajjub.

Clik

Clik

38

Bab Ni'ma, Bi'sa dan Ma yang menempati pada keduanya.

Clik

Clik

39

Bab Af'aalut-Tafdhil.

Clik

Clik

40

Bab Na'at.

Clik

Clik

41

Bab Taukid.

Clik

Clik

42

Bab 'Athaf.

Clik

Clik

43

Bab 'Athaf Nasaq.

Clik

Clik

44

Bab Badal.

Clik

Clik

45

Bab Nida'.

Clik

Clik

46

Bab Fashlun Tabi' Munada.

Clik

Clik

47

Bab Munada Mudhof pada Ya' Mutakallim.

Clik

Clik

48

Bab Isim-Isim yang hanya berlaku pada Nida'.

Clik

Clik

49

Bab Istighotsah.

Clik

Clik

50

Bab Nudbah.

Clik

Clik

51

Bab Tarkhim.

Clik

Clik

52

Bab Ikhtishosh.

Clik

Clik

53

Bab Tahdzir dan Ighro'.

Clik

Clik

54

Bab Isim Fi'il dan Isim Ashwat.

Clik

Clik

55

Bab Nun Taukid.

Clik

Clik

56

Bab Isim yang tidak Munshorif.

Clik

Clik

57

Bab I'rab Fi'il.

Clik

Clik

58

Bab 'Amil Jazm.

Clik

Clik

59

Bab Fashl Lau.

Clik

Clik

60

Bab Amma, Laula dan Lauma.

Clik

Clik

61

Bab Khabar dari Alladzi dan Alif Lam.

Clik

Clik

62

Bab Hitungan.

Clik

Clik

63

Bab Kam, Ka'ayyin dan Kadza.

Clik

Clik

64

Bab Hikayah.

Clik

Clik

65

Bab Ta'nits.

Clik

Clik

66

Bab Maqshur dan Mamdud.

Clik

Clik

67

Bab Cara Mentatsniyah dan Menjama'kan Isim Maqshur dan Mamdud.

Clik

Clik

68

Bab Jama' Taksir.

Clik

Clik

69

Bab Tashghir.

Clik

Clik

70

Bab Nasab.

Clik

Clik

71

Bab Waqof.

Clik

Clik

72

Bab Imalah.

Clik

Clik

73

Bab Tashrif.

Clik

Clik

74

Bab Tambahan Hamzah Washal.

Clik

Clik

75

Bab Penggantian Huruf.

Clik

Clik

76

Bab Fashal Penggantian Wau dari Ya'.

Clik

Clik

77

Bab Fashal Berkumpulnya Wau dan Ya'.

Clik

Clik

78

Bab Fashal Pemindahan Harakah pada Huruf Mati Sebelumnya.

Clik

Clik

79

Bab Fashal Penggantian Fa' Ifti'ala pada Ta'.

Clik

Clik

80

Bab Fashal Membuang Fa' Fi'il Amar dan Fi'il Mudhori'

Clik

Clik

81

Bab Idghom dan Khatimah Nadzom

Clik

Clik

82

Nadzam Alfiyah Ibn Malik Lengkap

Clik

Clik